ZWH-DAMBONDOpgericht Oktober 1934
Webnieuws ZWH-Dambond door Ids Bruinsma
Het Bestuur:

voorzitter:                          Willem Twijnstra
                                           Boeijengastrjitte 50
                                           Gauw
secretaris:                          Sj Huitema
                                           Tunkerstrjitte 50 Koudum                                       
penningmeester:               Auke Bootsma
                                           De Himmen 8 Oosthem
competitieleider:               Ids Bruinsma
                                           Buorren 35  Elahuizen
algemeen bestuurslid:     Johannes van der Goot
                                           Heaburgen 36 Nijemirdum

                                  
LAATSTE UPDATE:   15-4-2024

Oosthem kampioen 2023-2024 1e klas
Nijemirdum 2 kampioen 2e klas

Oosthem op basis Bordgemiddelde kampioen met gelijk aantal punten als Nijemirdum
Nijemirdum 2 op basis onderling resultaat tegen Ouwsterhaule (ook gelijk aantal punten)


Dooitze Walinga gehuldigt bij
Damclub Oudemirdum voor maar
liefst 55 jaar lidmaatschap waarvan
hij 25 jaar voorzitter is geweest.
Hij ontving blij verrast een bos bloemen
en een Oorkonde uitgereikt door voor-
zitter Age Smink (zie Foto)

             


            
                                           

                                 


Adressenlijst
Offingawier        W.Twijnstra      0515521005  Dorpshuis "de Wier "
Oudemirdum   
  J Kuiper           0514571694   Dorpshuis "it Klif"
De Kroonschijf   M van Oosten  0515427231    Wijkgebouw de Schuttersheuvel                                          Tersoal                L.Huitema        0625414459    Dorpshuis "de Tuolle"
Wijckel                K.Terpstra        0514 531209    Dorphuis "Irene"
Easterein           K.Louwsma       0515332129   Skoalleseize
Idskenhuizen     H.Sybesma       0513431310   Dorpshuis "de Stelp"  
TOG Koudum    Sj Huitema        0514522789   Gemeenschapscentrum "de Klink"
Nijemirdum        L Hoogkamp     0620951679      Dorpshuis
Oosthem            H.Osinga           0626716113    It Himsterhus
Ouwsterhaule    H.Visser            0513551732    Dorpshuis "de Hichte"
Terkaple            H.Brouwer          0622445505   MFC " it Heechein"
Warns               J.Bergsma          0514682035    Gebou "de Treffe"
 
Uit Dagblad Kennemerland 1994 de volgende rubriek
En uit de Telegraaf van 8-12-2001 het volgende Fragment waar wij nog als wilde bond bestempelt worden maar wel meetellen,overigens zonde dat in diverse toonaangevende
dagbladen de damrubrieken verdwenen zijn (tellen niet meer mee dus). Maar in het Friesch  dagblad(Jan van Dijk) en de Leeuwarder Courant (Auke Scholma) zijn gelukkig nog prachtige rubrieken te bewonderen.
Uit Het Parool pikte ik voor U de volgende rubrieken uit 1985 op.
Redaktie is van Nikhila.   Veel plezier met deze serie.
Deze nog uit 1984,openingsslagzetten een
prachtige serie ter oplossing.
Wat is er mooier om in een jubileumjaar ook nog kampioen te worden .Het lukte de
dammers van ADO Oosthem  ,zij werden glansrijk kampioen in hun 65e jubileumjaar
weliswaar in punten gelijk met Nijemirdum 1 maar met een beter bordgemiddelde (ook
het SB was gelijk)   Op bovenstaande Foto het kampioensteam.
Van links naar rechts:
Tjeerd Wibrandy,Auke Koopmans,Foppe Dotinga,Auke Bootsma
Frits Bosma,Joost Oosterbaan,Sybren de Witte,Haitze Osinga,Hielke Osinga,Piet de Witte en Jan Dotinga
Even een treurige mededeling ,ik kreeg bericht van de Kroonschijf Sneek  dat ze onderling besloten hebben om te stoppen . Erg jammer ,reden hebben ze niet gegeven
maar vermoedelijk door te weinig leden .