Huishoudelijk en Damreglement  ZWH-dambond 2021

A.Het damspel wordt gespeeld tussen twee spelers - die respectievelijk de licht- (“wit”) en de donker- (“zwart”) gekleurde stukken hanteren - op een vierkant bord, het “dambord”.

B.Waar in het vervolg gesproken wordt over een stuk of stukken kunnen zowel schijven als dammen worden bedoeld.

Een dampartij vangt aan met twintig witte en twintig zwarte schijven die als volgt op het dambord staan opgesteld.

C.Een schijf promoveert tot dam als zij de bovenste rij (“damrij”) heeft bereikt en daar tot stilstand komt. Een tot dam gepromoveerde schijf wordt door één der spelers “gekroond”door er een schijf van dezelfde kleur bovenop te plaatsen.
   
Een speler, die aan zet zijnde, over nog slechts één stuk beschikt, mag de schijven van zijn tegenstander tot dam promoveren door ze, op de speelvelden waarop ze zich bevinden, te kronen.

De handeling van het kronen geldt niet als een zet.

D.De spelers doen beurtelings een “zet”: het in één handeling verplaatsen en/of wegnemen van één of meer stukken. De speler die de witte schijven heeft, begint.

E.Elke slag moet regelmatig stap voor stap worden aangetoond, waarbij wel hetzelfde veld tussentijds meermalen mag worden bezet, maar niet ten tweede male hetzelfde stuk mag worden geslagen. Na de volledige slag worden de geslagen stukken, in de volgorde waarin ze zijn geslagen, van het bord genomen. Een slaande schijf die slechts tussentijds een veld op de damrij bezet maar daar niet tot stilstand komt, promoveert niet tot dam.

Slaan is verplicht.

Meerslag gaat voor: als op verschillende manieren kan worden geslagen, moet de slag waarmee de meeste stukken worden geslagen (waarbij dam en schijf elk als één stuk gelden) worden uitgevoerd. Als op verschillende manieren een zelfde aantal stukken kan worden geslagen, voert men een slag naar keuze uit, ongeacht of het slaande stuk een dam of een schijf is.

Een speler die aan zet is mag één of meer stukken op hun velden recht zetten, mits hij zijn tegenstander hiervan vooraf in kennis stelt.
Behoudens het rechtzetten van een stuk en het kronen van een dam geldt, dat een aan zet zijde speler die één of meer stukken aanraakt, het eerst aangeraakte stuk waarmee een reglementaire zet mogelijk is moet spelen.

Een zet is voltooid als een stuk na de verplaatsing is los gelaten en bovendien, als het een slag betreft, de geslagen stukken zijn weggenomen.

F.Heeft een speler een onregelmatige zet voltooid (bijvoorbeeld het spelen van een stuk van de tegenstander i.p.v. een eigen stuk, het na een slag wegnemen van te veel, te weinig of verkeerde stukken, het spelen van een andere zet dan een verplichte slag, het wegnemen van stukken zonder een slag uit te voeren), dan kan deze zet slechts op verlangen van de tegenstander, worden terug genomen en door een andere zet worden vervangen. Een onregelmatige zet, die is beantwoord door een zet van de tegenstander, is onherroepelijk.

G.De partij is gewonnen voor de speler wiens tegenstander, aan zet zijde, geen reglementaire zet meer kan doen.

De partij is gewonnen voor de speler wiens tegenstander verklaart dat hij opgeeft.

H.De partij is remise wanneer beide spelers dit overeenkomen.

Zodra in een partij een stand is ontstaan van één, twee of drie dammen tegen één dam en er verder geen stukken meer op het bord aanwezig zijn, mogen er wederzijds nog tien zetten worden gedaan. Als er dan nog geen beslissing bereikt is, is de partij remise.

I.De spelers van bord 1 t/m 5 spelen met een klok. Er moeten 50 zetten binnen 1,5 uur gedaan worden,  is de partij dan nog niet afgelopen, dan moeten per half uur 15 zetten gedaan worden. Indien een speler het aantal zetten in minder dan de daarvoor vastgestelde bedenktijd heeft uitgevoerd, komt de niet gebruikte tijd ten goede aan de voor de daarop volgende zettenreeks vastgestelde bedenktijd. Na 50, 65, 80 etc. zetten moet de klok bijgesteld worden door één van beide spelers.

Ten teken van het begin van de partij wordt de klok van de zwartspeler in werking gesteld. Deze doet vervolgens, door het omzetten van de klok, de bedenktijd van de witspeler voor de eerste zet ingaan. In het vervolg van de partij brengt iedere speler nadat hij/zij zijn/haar zet heeft gedaan, zijn/haar eigen klok tot stilstand en die van zijn/haar tegenstander aan de gang, en wel met de hand waarmee hij/zij zijn/haar zet uitvoerde.

Voor het bepalen of het voorgeschreven aantal zetten binnen de beschikbare tijd gedaan is, wordt de laatste zet geacht pas voltooid te zijn nadat de speler zijn/haar klok tot stilstand heeft gebracht.

Het vallen van de vlag geldt als het moment waarop de bedenktijd is verstreken. Elke aanduiding door de klok gegeven wordt als beslissend beschouwd.Voor de spelers die spelen vanaf bord negen geldt dat zij niet met een klok spelen. Zodra er nog 1 klokspeler speelt moeten de niet klokspelers ‘op de minuut’, dit moet ook nadat er 3 uren gespeeld is (dus ook al zouden alle klokspelers nog qpelen). Met ‘op de minuut spelel’ wordt bedoeld dat iemand met een horloge om de minuut een tekdn geeft aan de spelers dat zij moeten zetten. Na dat teken moet er direct gezet worden.

Aan het begin van de competitie moet er een spelerslijst bij de competitieleider ingeleverd worden op spelerssterkte (aan de hand van de competitie stand van afgelopen jaar). Volgens die lijst moeten alle wedstrijden gespeeld worden. Nieuwe spelers (waarvan de sterkte niet precies bekend is) mogen eventteel in de loop van het seizoen op een hmger bord spelen), eenmaal op een bord spelend mag men niet meer lager spelen.

Een speler mag maar 1 keer in een klasse uitkomen.

J.Bij het spelen met de klok is iedere speler verplicht tijdens de partij de zetten - zowel zijn/haar eigen zetten als die van de tegenstander - zet voor zet te noteren.
Bij hevige tijdnood van één of beide spelers wordt de notatieplicht van beide spelers opgeschort. Zodra, door het vallen van de vlag van een der spelers, de tijdnood voorbij is, dient elke speler zijn notatie onmiddellijk bij te werken. Het bijwerken van de notatie geschiedt dus in de bedenktijd van de speler wiens vlag is gevallen; indien deze de notatie echter eerder heeft bijgewerkt dan zijn tegenstander, wordt diens klok in werking gesteld totdat ook hij/zij de notatie volledig heeft bijgewerkt.

Nadat de bedenktijd van één der spelers is verstreken wordt aan de hand van de bijgewerkte notatie van beide spelers vastgesteld, hoeveel zetten binnen de verstreken bedenktijd zijn gedaan. Indien daarbij komt vast te staan, dat de speler wiens vlag is gevallen niet het vereiste aantal zetten heeft gedaan, verliest deze de partij door tijdsoverschrijding. In alle andere gevallen wordt de partij voorgezet; daarbij worden, indien niet kon worden vastgesteld hoeveel zetten zijn gedaan, de spelers geacht, in de verstreken bedenktijd precies het vereiste aantal zetten te hebben gedaan.

Indien een speler 1 uur na aanvang van de partij nog niet aanwezig is, wordt de partij voor hem verloren verklaard.

Het aantal opgegeven spelers, minimaal 8 spelers, (wijzigingen mogen tot uiterlijk 19.00 uur (aanvang 20.00 uur) doorgegeven worden) is bepalend voor het aantal personen dat de wedstrijd gaat spelen.

Voor een competitiewedstrijd geldt nu voor zowel de thuis als uitspelende club de regel dat men met het vooraf bepaald aantal spelers dient te komen, mits er voor 19.00 uur op de dag van de wedstrijd telefonische afmelding van 1 of meer spelers is gedaan. Bij het ingebreke blijven van bovenstaande regel worden deze partijen als verloren verklaard.

Indien een club niet opkomt dagen verliest deze de wedstrijd met 16-0. Zonder goede reden wordt er ook nog 1 punt in mindering gebracht.

K.Een voorstel tot remise dient door een speler te worden gedaan, onmiddellijk nadat hij/zij een zet heeft gedaan. Pas na aldus remise te hebben voorgesteld, brengt hij/zij de klok (indien van toepassing) van de tegenstander aan de gang. Deze kan het voorstel aanvaarden of - hetzij mondeling, hetzij door het doen van een zet - verwerpen. In de tussentijd kan de speler die het voorstel heeft gedaan, het niet intrekken. Een voorstel tot remise, dat niet op de voorgeschreven wijze is gedaan, is wel geldig en blijft van kracht tot het is verworpen of tot één der spelers een zet heeft gedaan.

Een speler mag geen tweemaal achter elkaar remise aanbieden, d.w.z. als een speler remise aanbiedt en de tegenstander verwerpt dit, het volgende remise aanbod niet mag komen van degene die al eens remise heeft aangeboden. De ‘eerste remise aanbieder’ mag pas weer remise aanbieden, als ook hij/zij al eens een remise aanbod heeft geweigerd (etc.).
De partij is remise indien een speler, aan zet zijnde, (aan de hand van zijn/haar notatie) aantoont
dat:
-hij/zij reeds tweemaal eerder in de partij in dezelfde stand aan zet is geweest
-hij/zij door een reglementaire zet een stand kan doen ontstaan die reeds tweemaal eerder in de partij door een zet van zijn/haar kant ontstaan is
-aan weerszijden de laatste 25 opeenvolgende zetten zijn gedaan zonder dat er een stuk is geslagen of een schijf is verplaats

In bovengenoemde gevallen wordt de gegrondheid van de remise eis onderzocht in de bedenktijd van de eiser. Blijkt zijn/haar eis correct, dan is de partij remise, ook al zou de eiser inmiddels de tijd overschreden hebben.

L.In dien een speler, wegens lichaamsgebreken of anderszins, de nakoming van een bepaling van dit reglement niet in redelijkheid kan worden gevergd, wordt hem/haar ontheffing van deze bepaling verleend of worden bijzondere voorzieningen voor de nakoming ervan getroffen. Van een dergelijke maatregel wordt ook de tegenstander voor de aanvang van de partij in kennis gesteld.

M.De spelers wordt bekend te zijn met dit reglement.
Het is de spelers verboden:
-gedurende het spel geschreven of gedrukte aantekeningen (of een computer) te gebruiken of de partij op een ander bord te analyseren
-gebruik te maken van de raad of mening van anderen, gevraagd of ongevraagd
-de tegenstander, op welke wijze dan ook, af te leiden of te hinderen
Overtreding van het bovengenoemde kan verlies van de partij tot gevolg hebben.

N.De competitieleider (of iemand anders) van de thuis spelende ploeg wordt met de leiding van de wedstrijd belast. Voor de wedstrijd dient bekend te worden gemaakt wie de wedstrijdleider is. Speelt deze persoon op de klok en zijn/haar hulp wordt ingeroepen, dan wordt de klok van die partij stilgezet nadat één van beide spelers een zet heeft gedaan. De taak van de wedstrijdleider is het toezien op de strikte naleving van dit reglement en de wedstrijd geldende wedstrijdbepalingen. De beslissingen van de wedstrijdleider moeten worden geaccepteerd. Beroep is mogelijk bij de competitieleider van onze bond.

O.In het speellokaal dient een exemplaar van dit reglement aanwezig te zijn.

P.Er wordt gespeeld volgens het competitie schema, zoals dat opgesteld wordt door de competitieleider.

Mocht een wedstrijd later gespeeld worden dan het competitie schema aangeeft, dan dient de thuisspelende club dit, met opgave van de reden, door te geven aan de competitieleider.

De uitslag van de wedstrijd dient binnen 1 week door gegeven te worden door de thuisspelende club aan de competitieleider. Indien de competitieleider de uitslag dan niet binnenheeft, dient de thuisspelende club een boete van € 2,50 te betalen.

Q.De eindstand van competitie wordt bepaald door:
1.Wedstrijdpunten
2.Onderling resultaat bij gelijk eindigen 2 clubs
3.Bij gelijke stand  en gelijk eindigen van 2 of meer clubs wordt het SB systeem toegepast
4 Bordsaldo
5.Beslissingswedstrijd,eindigt die gelijk dan winst aan hoger bord

R.De oneven ‘borden’van de gasten spelen met wit.

S.Er wordt gespeeld in drie klassen. De nummers 1 en 2 van de tweede en derde klasse promoveren en de nummers laatst en voorlaatst van de eerste en de tweede klasse degraderen.

T.Tot slot nog wat huishoudelijke mededelingen:
-Het is gebruikelijk dat de thuisspelende club 2 kopjes koffie ‘met wat erbij’ aanbiedt.
-Er wordt gespeeld in een ‘massakamp’, dit houdt in dat zoveel mogelijk spelers moet worden opgesteld.

Aangepast reglement nav vergadering September 2021
Zwart       
Wit
Notatie dient uitgevoerd te worden volgens bovenstaand diagram